Familietur med damptog i Hedeland afg. 3 / A family trip on a steam train in Hedeland dep. 3

Familietur med damptog i Hedeland afg. 3 / A family trip on a steam train in Hedeland dep. 3
Tag børn og børnebørn med på Hedelands Veteranbane i Hedehusene, hvor vi kører en tur frem og tilbage igen med damplokomotiv på den mere end fem km lange bane i et meget smukt landskab. Turens ret korte varighed gør den særdeles velegnet for børn.

For English text, please see below 

Hedelands Veteranbane drives af Industribaneklubben, der har til formål at bevare
lokomotiver og vogne fra de nedlagte roebaner og de mange teglværks- og industribaner, der midt i sidste århundrede var almindelige at finde overalt i landet, men som nu for længst er borte for de fleste baners vedkommende. Vi mødes ved Hedehusgård Station og Industribaneklubbens vognhal på Brandhøjgårdsvej 2. Der kan parkeres ved stationen, hvor der også er toiletter. Vognhallen vil være åben for publikum før og efter togturen, og det udstillede materiel i form af vogne og lokomotiver kan beses. Der vil være en kyndig guide til stede til hallen.

Toget afgår kl. 12:30 fra Hedehusgård Station. Det trækkes af et af Industribaneklubbens mere end 100 år gamle damplokomotiver, der har kørt sukkeroer på Lolland eller tørv i Lille Vildmose. Vognene er overdækkede, så i tilfælde af regn er man nogenlunde beskyttet. Men der fyres med kul, så tag ikke det allernyeste og sarteste overtøj med på turen. Selvom fyrbøderen gør sit bedste for at passe på, kan kulstøv og røg ikke helt undgås.  

Den fem km lange bane er anlagt i det tidligere grusgravsområde Hedeland, der er omskabt
til fritidsområde og som rummer mange forskellige aktiviteter. På turen passeres søer og bjerge i et naturområde så smukt, at man ikke helt kan fatte, at det meste er skabt af menneskehånd. De tidligere, ørkenagtige grusgravningsområder er nu fyldt med dyr og planter. Man kan endda finde sjældne orkideer og andre eksotiske planter. På foregående ture har vi set fasaner og rådyr og mange andre fugle i søerne og på græssletterne. 

En forlængelse af banen med yderligere to km er planlagt, og anlæggelsen er så småt
i gang. Ved banens endestation Fem Ege stiger vi af og holder ca. et kvarters pause. Vi får en øl eller vand, som udleveres fra pakvognen, mens lokomotivet omløber og sættes for togets anden ende. Og så går turen tilbage igen. Togturen foregår i roligt tempo og varer i alt lidt over 1½ time. På endestationen er der et toilet ca. 70 m fra stationen. 

Turen afholdes en lørdag, så familier med børn (og børnebørn) kan deltage. Turens oplevelser og ret korte varighed gør den særdeles velegnet for børn. Mad og drikkevarer må meget gerne medbringes og indtages undervejs på turen i toget eller i pausen. Toget medbringer en pakvogn, så barnevogne eller klapvogne kan medtages i toget.  

Hvert IDA-medlem kan tilmelde op til seks ledsagere.  

Toget har kupéer med to bænke i hver. På hver bænk kan der sidde tre voksne eller to voksne og to børn. Hvis der i en tilmelding indgår to børn eller flere, bedes antallet oplyst til arrangøren på mail, således vi kan udnytte pladsen i toget bedst muligt. Kupéerne vil være mærket med et nummer, og en oversigt over deltagernes placering i toget vil blive udsendt på mail en dag eller to før arrangementet, således alle, der ønsker at sidde sammen, også kommer til det. Deltagere, som er tilmeldt separat og som ønsker at sidde sammen med andre, der også er tilmeldt separat, bedes give arrangøren besked herom på mail i god tid.  

Deltagerprisen omfatter køretur med damptoget samt en øl eller sodavand til hver på rejsen. 

English 

Hedelands Veteranbane is run by Industribaneklubben/the Industrial Railways Club, which aims to preserve locomotives and carriages from the disused sugar beets railways and the many
brickworks and industrial railways that were commonly found throughout the country in the middle of the last century, but which are now long gone for the most part. We meet at Hedehusgård Station and the Industrial Railway Club's carriage hall at Brandhøjgårdsvej 2. You can park at the station, where there are toilets. The carriage hall will be open to the public before and after the train ride and the exhibited equipment in the form of carriages and locomotives can be viewed. A knowledgeable guide will be present at the hall.

The train departs at 14:00 hours from Hedehusgård Station. It is pulled by one of the Industrial Railway Club's more than 100-year-old steam locomotives that have hauled sugar beets on Lolland or peat in Lille Vildmose. The carriages are covered, so in case of rain, you are reasonably protected. But the engine is coal-fuelled, so don't bring your newest and most delicate outerwear on the trip. Although the fireman does his best to be careful, coal dust and smoke cannot be completely avoided.  

The 5 km long course is located in the former gravel pit area Hedeland, which has been transformed into a recreational area with many different activities. The route passes lakes and mountains in a natural area so beautiful that it's hard to believe that most of it is man-made. The former desert-like gravel digging areas are now filled with animals and plants. You can even find rare orchids and other exotic plants. On previous trips we have seen pheasants and red deer and many other birds in the lakes and grasslands. 

An extension of the railway line by a further 2 km is planned and construction is underway. At the railway's terminus at Fem Ege, we disembark and take a half-hour break. We get a beer or water, which is handed out from the luggage van, while the locomotive runs around and is put at the other end of the train. And then it's back on the train again. The train journey takes place at a leisurely pace and lasts just over 1 1/4 hours in total. At the terminus, there is a toilet about 70 metres from the station. 

The tour is organised on a Saturday, so families with children (and grandchildren) can participate. The experiences and relatively short duration of the tour make it particularly suitable for children. You are welcome to bring food and drinks to eat on the train or during the break. The train brings a trolley so that prams or pushchairs can be taken on the train.  

Each IDA member can register up to 6 companions.  

The train has compartments with two benches in each. Each bench can seat three adults or two adults and two children. If a registration includes two or more children, please inform the organiser of the number by email so that we can make the best possible use of the space on the train. The compartments will be labelled with a number and an overview of the participants' location in the train will be sent by email a day or two before the event, so that everyone who wants to sit together can do so. Participants who are registered separately and who wish to sit together with others who are also registered separately must notify the organiser by email well in advance.  

The price includes the steam train journey and a beer or soft drink for each person on the journey. 

Organizer: John Cederberg, tlf. 2083 8538, mail: johncederberg@mail.dk 

ANYONE CAN JOIN - Most of IDA's events are open to everyone, but you must have an IDA user profile in order to participate. It's free and non-binding - create a user profile now. As a member of IDA, you get a discount on many of our events, so please sign in with your member login when you sign up for an event. Read more about the benefits of an IDA membership here.

Information
 • When

  8. jun. 2024 12:15 - 14:30
 • Where

  Industribaneklubben, Hedehusgård Station Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene

 • Registration Deadline

  7. jun. 2024 - 23:55

 • Organizer

  SeniorForum, IDA København

 • Available Seats

  1

 • Event Number

  354713

Price
 • Unemployed

  60 kr.

 • Member

  60 kr.

 • Senior member

  60 kr.

 • Student member

  60 kr.