The Organizing of Emergency Planning and the Integration of the Pandemic scenario - Online


The Organizing of Emergency Planning and the Integration of the Pandemic scenario - Online
Hvorledes kan vore samfund gennem beredskabsplanlægning ruste sig op imod de trusler vi i dag kan se møder os fra fremtiden?V/professor David Alexander, UCL London. Foredraget faciliteres af professor Kristian Lauta, Københavns Universitet

(See English version below)

Foredraget afholdes på et letforståeligt engelsk med anvendelse af PowerPoints. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Under COVID-19 har forsigtighedsprincippet gang på gang været fremhævet som en hovedhjørnesten i kampen mod virussen. Samtidig har det vist sig hensigtsmæssigt at pandemien helt fra sin begyndelse fremstod som et top-down scenario med udmeldingen fra landets statsminister og de berørte ministerier og styrelser.

Som tiden er gået, har der vist sig behov for såvel regionalt som mere lokalt prægede indsatser, der fordrer forskellige myndigheders, organisationers og virksomheders særlige indsats. Alt sammen nøje tilrettelagt efter anbefalinger, anvisninger og påbud fra sundhedsmyndighederne. Og alt sammen muliggjort ud fra den i nationen eller lokaliteten herskende tradition, beredskabskultur og myndighedernes autoritet.

En pandemi har som ”hændelse” sit helt karakteristiske særpræg som et samfund eller lokalsamfund må forsvare sig imod. Det er i såkaldt fredstid at myndighederne må opstille og øve beslutningsplatforme og guid-lines i tilfælde af alvorlige hændelser. Her rækker en defineret kommunikationsarkitektur, der fastlægger kommandovejene, ikke når en hændelse måtte indfinde sig.

I en fremskreden globaliseret verden kan det være nødvendigt at tænke det utænkelige. Ligesom det er nødvendigt vedvarende at bestræbe sig på at reducere sårbarheden og øge modstandskraften. Derfor bliver det nødvendigt med et system af beslutnings- og beredskabsplatforme som i princippet strækker sig fra det globale ned til det lokale.

Sådan har behovet ikke altid været, men ved hændelser som f.eks. 9-11, Fukushima som de pandemier verden har kendt til i dette århundrede har behovet for et international netværk af beslutnings- og beredskabsplatforme vist sig hensigtsmæssige at etablere. - I dag viser nye typer af truende kriser sig på verdensarenaen som endog truer med at udslette civilisationen. Det gælder scenarier som den globale opvarmning, biodiversiteten og sider af den teknologiske udvikling.

Hvorledes kan vore samfund gennem beredskabsplanlægning ruste sig op imod de trusler vi i dag kan se møder os fra fremtiden?

David Alexander, professor ved University College of London (UCL) er en international anerkendt forsker for sine bidrag til udviklingen af beredskabet over hele verden.

Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Bliv medlem af IDA Risk vær blandt de første der hører om nye arrangementer
Det er gratis for IDA medlemmer at være medlem af IDA Risk, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

Alle kan tilmelde sig IDA Risk' nyhedsmail og få info om de sidste nye arrangementer: Tilmeld dig nyhedsmail her.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

English version

The Organizing of Emergency Planning and the Integration of the Pandemic scenario.
By Professor David Alexander, UCL London.

The lecture is facilitated by Professor Kristian Lauta, University of Copenhagen

Time: Monday, October 5, 2020 at 18-20 (at physical meeting begins at 17.30 with a treat)
Venue: IDA Engineering Society, Kalvebod Brygge 31-33, Copenhagen V.

The lecture is held in easy-to-understand English using PowerPoints. There will be an opportunity to ask questions.

Presentation of the lecture
During COVID-19, the precautionary principle has been repeatedly highlighted as a cornerstone in the fight against the virus. At the same time, it has proved appropriate that the pandemic from its inception appeared as a top-down scenario with the announcement of the country's prime minister and the ministries and agencies concerned.

As time has passed, there has been a need for both regional and more local initiatives that require the special efforts of various authorities, organizations and companies. All carefully planned according to recommendations, instructions and orders from the health authorities. And all made possible on the basis of the tradition prevailing in the nation or locality, emergency culture and the authority of the authorities.

A "pandemic" as an "event" has its very characteristic character that a community or local community must defend itself against. It is in so-called peacetime that the authorities must set up and practice decision-making platforms and guide lines in the event of serious incidents. Here, a defined communication architecture that defines the command paths does not suffice when an event should occur.

In an advanced globalized world, it may be necessary to think the unthinkable. Just as it is necessary to persistently strive to reduce vulnerability and increase resilience. Therefore, a system of decision-making and contingency platforms will be needed, which in principle extends from the global down to the local one.

This has not always been the case, but in the event of incidents such as 9-11, Fukushima as the pandemics the world has known in this century, the need for an international network of decision-making and emergency platforms has proved appropriate to establish. - Today, new types of threatening crises appear in the world arena which even threaten to wipe out the civilization. This applies to scenarios such as global warming, biodiversity and aspects of technological development.

How can our communities, through emergency planning, prepare for the threats we can see today meeting us from the future?

David Alexander, a professor at the University College of London (UCL) is an internationally recognized researcher for his contributions to the development of emergency preparedness worldwide.

Sign up:
Not a member? In order to sign up, you must create a user profile. Note, when creating a user profile, you will be able to access IDA's online services - you will not become a member of IDA.

Join IDA Risk
It is free for IDA members to be a member of IDA Risk, you are not a member, sign up here before you enroll (Remember you must be logged in ida.dk).

Stay informed, subscribe IDA Risk' Newsletter
Anyone can join IDA Risk 'newsletter for free and get info on the latest events: Subscribe to newsletter here.

Registration procedure for the webinar:
Once you have registered you will receive a confirmation e-mail. At the bottom of this mail you will find a link to the webinar. You log in through this link and are forwarded to the site where the webinar is shown.

Should you have any problems logging in, you are welcome to contact us at: webinarsupport@ida.dk

Also check out our FAQ site where you can get answers to the most frequently asked questions in connection with webinars: FAQ about IDA webinars

Important information regarding personal data on participant lists
Your name, title and company will appear on the attendance list for this event. The participant list is available to the organizer and the other participants on the event itself, in the form of a physical participant list and online attendance list. In addition, at some events, name tags are provided, where your name, title and company appear. If you unsubscribe from the event, your information will not appear in the attendance list.
When you are registered as a participant at this webinar, you will also automatically receive info about the next webinar within the same subject area.

ANYONE CAN JOIN - Most of IDA's events are open to everyone, but you must have an IDA user profile in order to participate. It's free and non-binding - create a user profile now. As a member of IDA, you get a discount on many of our events, so please sign in with your member login when you sign up for an event. Read more about the benefits of an IDA membership here.

Information
 • When

  5. okt. 2020 18:00 - 20:00
 • Where

  Webinar - In front of your pc/tablet/phone

 • Registration Deadline

  4. okt. 2020 - 23:59

 • Organizer

  IDA Risk

 • Available Seats

  984

 • Event Number

  337812

Price
 • Participant, not a member of IDA

  kr. 0

 • Students, not a member of IDA

  kr. 0

 • Corporate member

  kr. 0

 • Member of the organizer

  kr. 0

 • Vacant

  kr. 0

 • Member

  kr. 0

 • Senior member

  kr. 0

 • Student member

  kr. 0